Yazım Kuralları

sinecine’den

sinecine, değişik disiplinleri sinema ortak paydasında buluşturmayı, sosyal bilimler, sanat ve insan bilimleri içerisinde bir araştırma, tartışma, eleştirme, soru sorma alanı yaratmayı amaçlar. Bu çerçevede, yerli sinemadan Hollywood’a, sanat sinemasından popüler sinemaya, klasik sinemadan çağdaş sinemaya, sinemanın ekonomi politiğinden tarihine, psikanalizden feminizme, kuramsal yaklaşımlardan alımlama araştırmalarına, türlerden yönetmenlere dek uzanan çeşitli konularda üretilen yazılara yer verilecektir.

sinecine’de konu sınırlaması bulunmamakla birlikte, çalışmaların yayımlanabilmesi için akademik niteliklere uygunluk aranır. Yazılar özgün olmalıdır; başka bir yerde basılmak üzere kabul edilmiş (ya da daha önce yayımlanmış) yazılar değerlendirilmez.

Yazılarınızı https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinecine adresi üzerinden giriş yaparak sinecine’ye iletebilirsiniz.

YAZIM KURALLARI

sinecine’de Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanır. Makaleler dışında her sayıda editörün ya da Yayın Kurulu’nun belirlediği ya da seçtiği çeviri makaleler bulunabilir. Ayrıca değini köşesinde değerlendirilecek daha kısa (2000-4000 sözcüklük film eleştirileri, kitap tanıtımları ya da toplantı/ festival değerlendirmeleri gibi) yazılar da yer alır.

Makaleler (notlar ve referanslar dâhil) on bin sözcüğü geçmemelidir. (8000 sözcük idealdir). Açıklayıcı notlar, metnin içinde numaralandırılıp, ilgili sayfanın altına yerleştirilmelidir. 250-300 sözcük arasında Türkçe ve İngilizce Öz/Abstract eklenmelidir (5 anahtar sözcükle birlikte). Türkçe olarak yazılan makalelere 600-800 sözcük aralığından oluşan Genişletilmiş İngilizce Özet / Extended Abstract eklenmelidir.

Metin, bir word dosyasına (.doc, .docx) kaydedilmeli ve DergiPark üzerinden gönderilmelidir. Makaleler, Times New Roman yazı karakterinde, 1,5 satır aralığında ve 12 punto, dipnotlar ise 10 punto ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır. Makaleler için yazarın adı, kısa bir biyografisi, makalenin adı, yazarın açık adresi ve e-posta adresi ayrı bir sayfaya yazılmalıdır. Bu bilgiler, hakemlere gönderilmeyecektir. sinecine’de Türkçe yazım kuralları açısından Ömer Asım Aksoy’un Başkanlığında hazırlanan Ana Yazım Kılavuzu kullanılmaktadır.

sinecine’de kaynak gösterme ve alıntılama konusunda APA kurallarına uyulur. APA sistemine uygun yazılmış örnekler aşağıda belirtilmiştir (ayrıntılar için Publication Manual of the American Psychological Association’ın 7. baskısı kaynak olarak kullanılmalıdır):

APA yazım stiline göre kaynakça yazılırken makale ve kitap adlarının sadece baş harfi büyük, diğer sözcükler küçük harfle başlar.

Kitapta yer alan bölüm / makaleler için İngilizcedeki “in” (“…nın içinde”) sözcüğü ve elektronik kaynaklarda yazılan “retrieved from” (“kaynağından alınmıştır”) ifadesi karşılığında Türkçede herhangi bir şey kullanılmamıştır.

Türkçede gün ve ay içeren tarihler önce gün, sonra ay şeklinde yazılmalıdır.

İngilizcede İngilizce dışında yabancı dillerdeki kaynakların İngilizce çevirisi de parantez içinde yazılır, ama Türkçede “Kaynakça” içinde yabancı dildeki kaynak isimleri Türkçeye çevrilmez.

Film adları da aynen APA kuralları gibi italik yazılır. Ancak ilk kullanıldığında filmin önce özgün adı, sonra parantez içinde Türkçesi yer alır: Shadows (Gölgeler) gibi. Daha sonra metin boyunca, tutarlı olmak koşuluyla filmin Türkçe ya da özgün adı kullanılmalıdır.

Bakınız [Bkz ya da bkz.]

Ayrıntılı bilgi için bakılması önerilen kaynaklar dipnot verilerek belirtilir. Bkz. kısaltması cümle kuruluşuna uygun olarak büyük ya da küçük yazılabilir.

1 Bkz. (Nichols, 2017).

Birden fazla kaynak önerilecekse:

3 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. (Özön, 1962; Scognamillo, 2013; Gomery, 1985).

Sayfa numarası belirtilecekse:

4 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. (Özön, 1962, s. 218; Scognamillo, 1998, s. 434; Gomery, 1985, s. 153-186).

sinecine’de uygulanan ve APA 7’ye uygun olan temel özellikler şunlardır.

METİN İÇİNDE

Metin içinde tüm film, kitap, dergi, gazete, TV programı adları italik yazılır. Film adları ilk kullanıldığında metinde yönetmen adı geçmiyorsa parantez içinde önce yönetmen sonra yıl yazılır.

Örnek: Monster (Canavar, Patty Jenkins, 2003), Aşk Mabudesi (Nejat Saydam, 1968). Gerekirse şu bilgiler de yer alabilir: The Big Sleep (Büyük Uyku, HowardHawks, Warner Bros, ABD, 1945).

Genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme yapılıyorsa, yazarını ve kaynağın yılını yazmak yeterlidir: (Gürbilek, 2007) gibi. Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ya da ilgili fikirler belirli bir kısımdan alınmışsa kaynak, sayfasıyla birlikte şu şekilde yazılır: (Gürbilek, 2007, s. 39).

Üç-beş arasında yazar varsa ilk göndermede tüm isimler yazılır (Süalp, Kanbur & Algan, 2008), daha sonra sadece ilk yazarı şu örnekteki gibi yazmak yeterlidir: (Süalp vd., 2008). Yazar sayısı altı ya da daha fazlaysa o zaman ilk kullanımda da sadece ilk isim ve diğerleri şeklinde kısaltma yapılır: (Abisel vd., 2005) gibi.

E-posta, telefonla ya da yüz yüze yapılan kişisel görüşmelerin tamamı metin içinde gösterilmelidir.

Örnek Yeşim Ustaoğlu (kişisel görüşme, 6 Mayıs 2005) ya da (Yeşim Ustaoğlu, kişisel görüşme, 6 Mayıs 2005). Kaynakçaya da eklenmelidir.

Klasik kitaplar, özgün tarihi biliniyorsa şu örnekteki gibi yazılır: (Marx, özgün eserin tarihi/yararlanılan eserin tarihi), (Freud, 1930/1998).

Metin içinde alıntılanan ana kaynak yazar tarafından okunmamışsa, kullanılan kaynaklardan birine başka bir yazar yoluyla ulaşılmışsa (ikincil kaynaktan yararlanılıyorsa) şöyle yazılır: (aktaran Büker, 2007, s. 15) ya da (Žižek’ten aktaran Arslan, 2009, s. 30).

Metin içinde 40 sözcükten uzun alıntılar ana paragraf metninden 0,5 cm. içerden, bir satır aralığıyla, 10 punto olarak ve tırnaksız yazılır. Özgün eserden doğrudan alıntı yaparken çıkarılan sözcük / cümle(ler) köşeli parantez içinde üç noktayla […] gösterilir. Metin içinde kullanılan diğer (40 sözcükten az) doğrudan alıntılar çift tırnak içerisinde yazılır. Çift tırnak içinde çift tırnak yer almaz. Çift tırnak içerisindeki alıntılarda tırnakla vurgulanmak istenen bir sözcük ya da sözcük dizisi yer alıyorsa, tek tırnak kullanılmalıdır, tek tırnak kullanımına bunun dışında hiçbir suretle yer verilmemelidir.

Bir metinden doğrudan yapılan 40 sözcükten uzun alıntılar:

Erkeklik krizinin erkek egemen toplumsal cinsiyet ilişkilerinin dönüşümü bakımından taşıdığı potansiyele ilişkin farklı görüşler ileri sürülmüştür. […] Bazı araştırmacılar, erkeklik krizi varsayımının erkekliğin daha önce tam olduğu bir şeye gönderme yaptığına dikkat çekerek, günümüzle bağlantılı böyle bir kriz varsayımının dikkate alınmaması gerektiğini savunmuştur. […] Diğerleri ise, günümüz toplumunda feminist hareketin ve eşcinsel hareketin etkisiyle, kapitalizmin krizlerinin ve ekonomik depresyonun görülmesiyle birlikte geç modernizmin koşullarında beyaz, heteroseksüel erkek öznenin hegemonik bir konum üstlenmesine neden olan değer, davranış ve kuralların sorgulandığını belirterek, bu bağlamda erkeklik krizinden bahsetmenin mümkün hale geldiğini ifade etmiştir (Yüksel, 2013, s. 41-42).

Metin içerisinde kullanılan 40 sözcükten kısa alıntılar ve bu alıntı içerisinde tek tırnakla vurgulama:

Eleştirel kuramın bu üç bileşeni dinamik bütünlüğünü ise mücadele aşamasında bulur. Burada, “metin ve ‘alt metinler’ kökten bir dönüşüm geçirir, ‘biçime’ ve temaya ilişkin temel kaygılar gramer kurallarını ‘değiştirmeye’ başlar”. Bu aşamada “izleyicinin ya da öznenin artık ‘yabancılaşmadığını’ fark ederiz; çünkü tanım yalnızca gerçek kültürel temeller üzerine değil, aynı zamanda kültürün ‘sömürgeleştirme’ sürecinden kurtulması gerektiğinin bilinmesi ve tam kurtuluşun bilgisi üzerine kurulu ideolojik” bir veriye dayanır (Gabriel, 2007, s. 115).

KAYNAKÇA İÇİNDE

Kitap, dergi, internet kaynakları vb. ayrımı yapılmadan kaynaklar alfabetik sırayla yazılır. Soyadları aynıysa, ismin baş harfi alfabetik sıraya dizilir. İsimler de aynı harfle başlıyorsa örnekteki gibi yazılır:

Thompson, J. [Janet]. (2008).

Thompson, J. [Julia]. (2003).

Bir yazarın aynı tarihli eserleri kaynakçada da metin içinde de şu örnekteki gibi yazılır: (Akbulut, 2009a) ve (Akbulut, 2009b). Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru yazılır. Yılı olmayan kaynaklarda T.Y. (tarih yok) kısaltması kullanılır. Klasik eserlerin (örneğin Marx, Freud gibi yazarlara ait eserlerin) özgün tarihleri biliniyorsa kaynağın sonunda şu örnekteki gibi verilir: (Özgün eser 1846 tarihlidir).

Kaynak sonunda “yayınevi”, “yayınları”, “kitapları” vb. takılar yazılmaz.

Örnek Dipnot ya da Routledge.

KAYNAK YAZIMI İÇİN ÖRNEKLER

KİTAP

Genel Format

Yazar(lar)ın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin adı (Varsa Baskı Sayısı). (Çeviri kitap ise çevirmen Adı). Yayınevi.

Eagleton, T. (2015). Marksizm ve edebiyat eleştirisi (3. Baskı). (Çev. Utku Özmakas). İletişim.

Tek Yazarlı Kitap

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Baskı Sayısı). Yayınevi.

Abisel, N. (2014). Sessiz Sinema (3. Baskı). De Ki.

Özön, N. (2000). Sinema, Televizyon, Video, Bilgisayarlı Sinema Sözlüğü. Kabalcı.

Çok Yazarlı Kitap

Birinci Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi., İkinci Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi., … & Son Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Baskı Sayısı). Yayınevi.

Abisel, N., Arslan, U. T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S. R. & Ulusay, N. (2013). Çok Tuhaf Çok Tanıdık (2. Baskı). Metis.

 Derleme Kitap

Editörün Soyadı, Adının İlk Harfi. (Ed.). (Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Baskı Sayısı). Yayınevi.

Karadoğan, A. (Ed.). (2007). Yoksul: Zeki Ökten. Dipnot.

Çeviri Kitap

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Belirtilecekse Baskı Sayısı) (Çev. Çeviren Adının İlk Harfi. Soyadı). Yayınevi.

Corrigan, T. (2015). Film Eleştirisi El Kitabı (2. Baskı) (Çev. A. Gürata). Dipnot.

 Kurum Yazarlı Kitap

Kurum Adı. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Baskı Sayısı). Yayınevi.

TÜBİTAK. (2002). 21. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. TÜBİTAK.

Yazarı Belli Olmayan Kitap

Eser Adı (Varsa Baskı Sayısı, Yayın Yılı). Yayınevi.

The Chicago Manual of Style (16. Baskı, 2010). University of Chicago.

Ciltli Kitap

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Baskı Sayısı). Cilt. Yayınevi.

Özgüç, A. (1987). Türk Filmleri Sözlüğü 1984-1986. 5. Cilt. Sümbül.

Ciltli Kitabın Birden Fazla Cildi Kullanılmışsa

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (İlk Cildin Yayın Yılı- Son Cildin Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Baskı Sayısı, İlk Cilt Sayısı-Son Cilt Sayısı). Yayınevi.

Arijon, D. (2005). Film Dilinin Grameri (Cilt 1-3, Çev. Y. Demir). Es.

BASILI MAKALE/BÖLÜM/HABER

Derleme Kitapta Bölüm/Makale

Bildiri kitaplarındaki bildiriler de aynı şekilde gösterilir

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Bölüm/Makale Adı. Editörün Adının İlk Harfi. Soyadı (Ed.), Eserin adı (s. Makalenin Sayfa Numaraları). Yayınevi.

Büker, S. (2003). Film ateşli bir öpüşmeyle bitmiyor. D. Kandiyoti & A. Saktanber (Ed.), Kültür Fragmanları (s. 159-182). Metis.

Derleme Kitapta Çeviri Bölüm/Makale

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Bölüm/Makale Adı (Çev. Çevirenin Adının İlk Harfi. Soyadı). Editörün Adının İlk Harfi. Soyadı (Ed.), Eserin Adı (s. Makalenin Sayfa Numaraları). Yayınevi.

Moritz, W. (2003). Canlandırma (Çev. A. Fethi). G. Nowell-Smith (Ed.), Dünya Sinema Tarihi (s. 312-321). Kabalcı.

Akademik Dergide Yayımlanmış Tek Yazarlı Makale

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makale Adı. Derginin Adı, Cilt Numarası (Varsa Sayısı), Makalenin Sayfa Numaraları.

Ulusay, N. (2004). Günümüz Türk sinemasında erkek filmlerinin yükselişi ve erkeklik krizi. Toplum ve Bilim, 101, 114-161.

Akademik Dergide Yayımlanmış Çok Yazarlı Makale

Birinci Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi., İkinci Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi., […] & Son Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makale Adı. Derginin Adı, Cilt Numarası (Varsa Sayısı), Makalenin Sayfa Numaraları.

Öztürk, S. R. & Tutal, N. (2002). Rosetta: Birinci Dünyada İşsizlik ya da Küreselleşmenin Tahripkâr Egemenliği. Kültür ve İletişim, 5(1), 65-87.

Akademik Dergide Yayımlanmış Çeviri Makale

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makale Adı (Çev. Çevirenin Adının İlk Harfi. Soyadı). Derginin Adı, Cilt Numarası(Varsa Sayısı), Makalenin Sayfa Numaraları.

Chaudhuri, S. & Finn, H. (2016). Açık İmge: Şiirsel Gerçeklik ve Yeni İran Sineması (Çev. T. Toprak). sinecine, 7(1), 139-161.

Gazete ve Dergide Yayımlanmış Yazarı Belli Makale/Haber

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yıl, Gün Ay). Makale/Haber Adı. Gazete/Dergi Adı, Dergi İçin Varsa Cilt Numarası, Makalenin/Haberin Sayfa Numaraları.

Hızlan, D. (2009, 12 Mayıs). Wikipedia Kazaları. Hürriyet, 18.

Göl, B. (2014, Haziran). Biz O Değiliz. Altyazı, 140, 32-35.

Gazete ve Dergide Yayımlanmış Yazarı Belli Olmayan Haber

Haber Adı (Yıl, Gün Ay). Gazete/Dergi Adı, Dergi İçin Varsa Cilt Numarası, Makalenin/Haberin Sayfa Numaraları.

Haiti’de 1000 Kişiden 8’i Ölü, 9 Kişiden 1’i Evsiz: Felaketin Rakamları (2010, 21 Ocak). Radikal, baş sayfa ve s. 2.

DİĞER YAZILI KAYNAKLAR

Yayımlanmamış Tez

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Tez Adı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Enstitü Adı, Şehir.

Yüksel, E. (2006). Yılmaz Güney Sinemasında Kadın İmgesi. (Yayımlamamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yayımlanmamış Bildiri/Poster

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Faaliyet Yılı, Ay). Bildiri/Poster Adı. … Etkinlik’te Sunulan Bildiri/Poster, Etkinliği Düzenleyen Kurumun Adı, Etkinlik Yeri.

Çam, A. (2016, Mayıs). Derviş Zaim Sinemasında Mekân ve Zaman İlişkisi. 17. Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansında Sunulan Bildiri, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

Söyleşi/Röportaj

Derleme kitap ya da dergide yayımlanan söyleşi/röportajlarda makale gösterimi esas alınarak söyleşi/röportaj adından sonra “… ile Söyleşi/Röportaj” ifadesi eklenir.

Aytaç, S. & Göl, B. (2010, Ocak). Hamburg Benim Evim. Fatih Akın’la Söyleşi. Altyazı, 91, 22-24.

Öztürk, S. R. (2006). Beni Korkutan, Bana Acı Veren Belirsizliktir. Zeki Demirkubuz’la Söyleşi. S. R. Öztürk (Ed.), Kader: Zeki Demirkubuz (s. 79-121). Dost.

Film/Kitap Eleştirisi

Dergide yayımlanan film/kitap eleştirilerinde makale gösterimi esas alınarak eleştiri adından sonra “[…’nın Filmi/Kitabı Eserin Adı’nın Eleştirisi]” ifadesi eklenir.

Akbulut, H. (2012). Oğuz Hoca İçin… [S. Büker & S. R. Öztürk’ün derlediği kitap Oğuz Onaran İçin: Sinemada Hayat Var’ın Eleştirisi]. sinecine, 3(2), 105-106.

Ansiklopedi Maddesi

Yazarın/Editörün Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Maddenin Adı. Eserin Adı. (Varsa Cilt Numarası, Varsa Baskı Sayısı, s. Sayfa Numarası). Yayınevi.

Bergmann, P. G. (1993). Relativity. The New Encyclopedia Britannica. (Cilt 26, s. 501-508). Encyclopedia Britannica.

Sözlük Maddesi

Madde Adı. (Yayın Yılı). Varsa Editörün Adının İlk Harfi. Soyadı (Ed), Eserin Adı (Varsa Cilt Numarası, Varsa Baskı Sayısı, s. Sayfa Numarası). Yayınevi.

Süreyya Paşa Sineması. (2015). S. Aytaç, Z. Dadak, Ö. Gökçe vd. (Ed), Altyazı’nın Gayri Resmi ve Resimli Sinema Sözlüğü (s. 194-195). Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi.

Metin içinde gösterimi: (“Madde Adı”, Tarih), (“Süreyya Paşa Sineması”, 2015).

 ELEKTRONİK KAYNAKLAR

Elektronik kaynaklarda varsa DOI (digital object identifiers) numaraları yazılır. Elektronik kaynaklarda doi numarası yoksa URL kullanılır (http:// www…). DOI ve URL’si belirtilen kaynaklar için erişim tarihi yazmaya gerek yoktur. DOI yazımında tüm adres belirtilmelidir.

DOI

MacCabe, C. (1974). Realism and the Cinema: Notes on some Brechtian Theses.  Screen. 15(2), 7-27. DOI: https://doi.org/10.1093/screen/15.2.7

URL

MacCabe, C. (1974). Realism and the Cinema: Notes on some Brechtian Theses.  Screen. 15(2), 7-27. https://academic.oup.com/screen/article-abstract/15/2/7/1617204?redirectedFrom=fulltext

Yalnızca Elektronik Versiyonu Olan Kitaplar

Yazarın/Editörün Soyadı, Adının İlk Harfi. (Varsa Yayın Yılı/Yoksa T.Y.). Eserin Adı. Varsa doi: doi numarası

Bordwell, D. & Thompson, K. (2013).  Christopher Nolan: A Labyrinth of Linkages. http://www.davidbordwell.net/books/nolan.php

 Basılı Kitabın Elektronik Versiyonu (Basılı versiyon ile elektronik versiyon farklı ise)

Yazarın/Editörün Soyadı, Adının İlk Harfi. (Varsa Yayın Yılı/Yoksa T.Y.). Eserin Adı [E-kitap Versiyonu]. Varsa doi: doi numarası

Levy, Emanuel. (T.Y.) Cinema of Outsiders: The Rise of American Independent Film [Kindle Versiyonu]. https://www.amazon.com/

Yeniden Yayımlanan Kitabın Elektronik Versiyonu (Basılı versiyon ile elektronik versiyon aynı ise)

Yazarın/Editörün Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Cilt Numarası, Baskı Sayısı). Varsa doi: doi numarası

Strachey, U. (Ed.). (1953). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (4. Cilt). http://books.google.com/books/ (Orijinal eser 1900 tarihlidir).

Online Akademik Dergide Yayımlanmış Makale

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makale Adı. Derginin Adı, Cilt Numarası(Varsa Sayısı), Makalenin Sayfa Numaraları. Varsa doi: doi numarası

Akyürek, F. (2005). A Modal Proposal for Educational Television Programs. The Turkish Online Journal of Distance Education, 6(2), 55-64. http://tojde.anadolu.edu.tr/makale_goster

Online Gazete ve Dergide Yayımlanmış Makale/Haber

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yıl, Gün Ay). Makale/Haber Adı. Gazete/Dergi Adı, Dergi İçin Varsa Cilt Numarası.

Özgüven, F. (2010, 14 Ocak). Eric Rohmer’le Avatar’da. Radikal. http://www.radikal.com.tr

Online Film/Kitap Eleştirisi

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yıl, Gün Ay). Eleştirinin Adı […’nın Fimi/Kitabı Eserin Adı’nın Eleştirisi]. Gazete/Dergi Adı. Dergi İçin Varsa Cilt Numarası.

Loach, K. (2004, 14 Kasım). All Film Students Should See This Woman’s Work [I. Bollain’in filmi Te Doy Mis Ojos / Gözlerimi de Al’ın Eleştirisi]. Guardian. http://www.guardian.co.uk /film/2004/nov/14

 GÖRSEL-İŞİTSEL KAYNAKLAR

Makalenin odağında olan eser adı da kaynakçaya yazılır.

Film

Yönetmenin Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yönetmen). (Yapım Yılı). Filmin Adı [Film]. Ülke: Stüdyo.

Huston, J. (Yönetmen). (1941). Malta Şahini [Film]. ABD: Warner.

Müzik Kayıtları

Bestecinin Soyadı, Adının İlk Harfi. (Telif Tarihi). Parçanın Adı [-Eğer besteciden farklı ise- … tarafından kaydedilmiştir]. Albümün Adı [Kayıt Türü – kaset, cd, plak vs.]. Ülke: Stüdyo. (-Kayıt tarihi telif tarihinden farklı ise- Kayıt Tarihi)

Taupin, B. (1975). Someone Saved My Life Tonight [Elton John tarafından kaydedilmiştir].  Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy [CD]. England: Big Pig Music Limited.

Televizyon Dizisi Bölümü

Senaristin Soyadı, Adının İlk Harfi. (Senarist) & Yönetmenin Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yönetmen). (Yayın Yılı). Bölüm Adı [Televizyon Dizisi Bölümü]. Yapımcının Adının İlk Harfi., Soyadı (Yapımcı), Dizinin Adı. Ülke: Stüdyo.

Egan, D. (Senarist) & Alexander, J. (Yönetmen). (2005). Failure to Communicate [Televizyon Dizisi Bölümü]. D. Shore (Yapımcı), House. New York: Fox Broadcasting.telif_devir

 

TELİF HAKKI DEVİR FORMU

Türkçe