Alman İmparatoru II. Wilhelm’in Osmanlı İmparatorluğu’nu Son Ziyareti (1917)
Mart , 2018
Osmanlı / Türkiye Sinema Tarihi: Yöntem, Kaynak ve Yaklaşımlar
Mart , 2018
Dil en
Konular Sanat
Bölüm Çeviri
Yazarlar

Yazar: Robert A. ROSENSTONE
Kurum: The California Institute of Technology
Ülke: United States


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 11 Mayıs 2018

Sinema daha ilk günlerinden itibaren birçok alanla olduğu gibi tarihle de ilgilenmeye başlamış, tarihsel olay ve kişiler yönetmenlerin en popüler konularından biri olmuştur. Sinemada tarihsel temsillere yer verilmesi zaman içinde akademik tarihçilerin de ilgisini çekmiş ve bu durum tarihçileri, danışmanlık, belgesellerde uzman konuk olma ya da akademik film incelemeleri yapma gibi çeşitli biçimlerde sinemacılarla iş birliği yapmaya ya da bu alanda eserler vermeye yöneltmiştir. Tarihçiler ve sinemacılar arasında kurulan bu iletişim “Tarihsel film nedir?”, “Yazılı tarih ile sinemasal tarih arasında nasıl bir ilişki ya da ne gibi bir fark vardır?” ve “Yazılı tarihi bir ayna değil de bir inşa kabul edersek, filmdeki tarihin gerçeklikle ilişkisi nedir?” sorularını doğurmuştur. Nasıl ki yazılı tarihi birtakım kategorilere ayırmak mümkün ise “filmdeki tarihi” de “drama olarak tarih”, “antidrama olarak tarih”, “kahramansız tarih”, “gösteri olarak tarih”, “ma-kale olarak tarih”, “kişisel tarih”, “sözlü tarih”, “postmodern tarih” gibi birtakım kategorilere ayırmak mümkündür. Ancak bu makalede sinemadaki tarih temsilleri, “drama olarak tarih”, “belge olarak tarih” ve “deney olarak tarih” olmak üzere üç geniş kategoriye indirgenmektedir. “Drama olarak tarih”, filmde gerçek ya da kurgusal karakterlerin tarihi ortamda dramatize edilmesiyle oluşturulur. “Belge olarak tarih” ise çeşitli filmler, fotoğraflar, eserler, tablolar, grafikler, gazete ve dergi kupürlerinin anlatıcı, tanıklar veya uzmanlar eşliğinde beyazperdede sunulmasıdır. “Deney olarak tarih” ise hem dramatik hem de belgesel özellikleri gösteren, ikisinin bir kombinasyonudur. Tabii bu üç kategoride de tarih, sinemanın anlatım yöntemleri, teknikleri ve estetik olanaklarıyla yeniden şekillenmekte ve tarihsel gerçeklik bu defa da sinemasal bir yeniden inşaya uğramaktadır.

Sinema, tarih, tarihsel film, tarihsel temsil, drama olarak ta- rih, belge olarak tarih, deney olarak tarih

Türkçe