Makale Çağrısı: sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi Dijital Sinema Özel Sayısı

Makale Çağrısı: sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi Dijital Sinema Özel Sayısı

Özel Sayı Editörü: Hakan Erkılıç (Mersin Üniversitesi)

sinecine’nin dijital sinema özel sayısı, dijital sinemayı teori,  teknoloji, ideoloji ve yeni medya ile etkileşimlerini göz önünde bulundurarak incelemeyi amaçlıyor.

Peliküle dayalı konvansiyonel üretim tarzından dijital sinema üretim tarzına geçiş bazı teorisyenler tarafından sinemanın ölümü olarak değerlendirilir (Friedberg, 2000; Cherchi Ushai 2001; Belton 2002; Gaudreault ve Marion 2015). Böylece dijital sinema yanlış bir devrim (Belton, 2002) olarak nitelendirilir ve post-sinema (Denson ve Leyda, 2016) tartışmaları başlar. Bazinyen (1995; 2011) anlamda gerçekliğin (toplam sinema miti, fotoğrafik görüntünün ontolojisi ve belirtisellik) ortadan kalktığı (Rosen, 2001; Rodowick, 2007) iddia edildiği gibi dijital sinemanın bunu en iyi şekilde sağladığını ileri süren çalışmalar da (Brown, 2015; Gaudreault ve Marion 2015) bulunmaktadır. Bir başka yaklaşım ise filmi değişmeyen bir sanat eseri olarak değil, bunun yerine çapraz medya etkileşimi dünyasında yer alan, kullanıcı katılımını içeren ve böylece yeni anlatım biçimlerini de mümkün kılan Sinema 3.0 (Daly, 2010) olarak ele alır.  VR, 3D, yapay zekâ ve etkileşimli sinema uygulamalarını bu çerçevede okumak mümkündür. Dijital sinema tartışmaların odağındaki CGI ve VFX’ler için anlatı akışını bozdukları ya da anlatı, öykü, karakter gelişimine çok az veya hiç katkıda bulunmadıkları yorumuna karşılık Whissel (2014), CGI’ın, yer aldığı filmlerin temel temalarını, endişelerini ve arzularını çarpıcı bir biçimde gerçekleştirdiklerini ileri sürer. Her büyük değişim, eskinin öldüğü, yeninin doğduğunu ifade eder. Oysa sinemada dijitalleşmeyi bir kopuş değil, bir evrim olarak değerlendirmek gerekir. Bu süreç içerisinde dijital sinema kendi kavram ve teorilerini de oluşturmaya başlar. Animasyon sineması içinde elastik gerçeklik (Manovich,1995), kültürel arayüz (Manovich, 1997), algısal gerçeklik (Prince,1996) akışkan sinema (Frampton 2012), dijitografi (Hadjioannou, 2012) ve supersinema (Brown, 2015) gibi kuramsal bakışlar sinema literatürüne eklenir.

Dijital sinema aynı zamanda küresel sinema endüstrisinde yapısal değişimlere neden olur. Yazılım, donanım ve düşüncenin birlikte örgütlendiği sinemanın dijital dönemecinde yaşanan yakınsama, sinema endüstrisinin film yapımına odaklı “proje bazlı üretim”den, teknolojik birikim ve endüstriyel bir ekosistemde örgütlenen firmalar aracılığıyla “iş bazlı üretim”e doğru yönelmesini sağlar (Salvador, Simon &Benghozi 2019). Sinemanın geleneksel değer zinciri, Yeni Medya İş Modeli’ne (Finney 2010) dönüşmekte ve COVID-19 pandemisinin sinema endüstrisindeki yıkıcı etkileriyle dijital platformlar yükselişe geçmektedir. Bu çerçevede dijitalleşen dünyada seyir pratikleri ve seyirci de değişmeye, çeşitlenmeye, çoğullaşmaya başlar (Cassetti, 2011; Maltby, Biltereyst & Meers, 2011). Dijitalleşme ile birlikte yeni ekonomiye özgü alternatif finans kaynakları oluşmakta (kitlesel fonlama gibi) ve yukarıdan aşağıya tek yönlü üretim modelini alt üst eden yeni bir paradigma gerçekleşmektedir.

Cassetti’nin (2011) belirttiği gibi dijital sinema daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi Dijital Sinema Özel Sayısı için dijital sinemanın teorik, uygulama, endüstri ve estetik bağlamlarına odaklanan makaleler bekliyoruz. Bu çerçevede konu ile ilgili gelişen akademik söyleme eleştirel bir katkıda bulunacak özgün ve dönüştürücü araştırmaları davet ediyoruz. Dijital sinema özel sayısı için önerilen bazı konu başlıkları şöyle sıralanabilir:

Dijital sinema ve film teorisi

Dijital sinema ve gerçeklik

Dijital sinema estetiği ve teknolojisi: CGI / VFX uygulamaları

Dijital sinema ve transmedya hikâye anlatımı

Dijital sinema ve amatör film uygulamaları

Dijital sinema, değişen seyir pratikleri ve dijital platformlar

Dijital sinema ve film festivalleri

Dijitalleşme ve belgesel film

Dijitalleşme ve 3D sinema

Dijitalleşme ve etkileşimli sinema

Dijitalleşme ve VR

Dijitalleşme ve yapay zekâ

Dijitalleşme ve sinefillik

Dijitalleşme ve film arşivleri

 

Başvuru Formatı

Sinecine dijital sinema özel sayısı için özgün araştırma makaleleri, kısa değini metinleri, sayıya özgü kitap incelemeleri beklenmektedir. Yazılar özgün olmalıdır; başka bir yerde basılmak üzere kabul edilmiş (ya da daha önce yayımlanmış) yazılar değerlendirilmez. Makaleler (notlar ve referanslar dâhil) on bin sözcüğü geçmemelidir (8000 sözcük idealdir). Açıklayıcı notlar, metnin içinde numaralandırılıp, ilgili sayfanın altına yerleştirilmelidir. 250-300 sözcüklük Türkçe ve İngilizce Öz/Abstract (5 anahtar sözcükle birlikte) ile 600-800 sözcüklük genişletilmiş İngilizce Öz/ Abstract (yalnızca Türkçe makaleler için) eklenmelidir. Değini köşesinde değerlendirilecek yazılar 2000-4000 sözcüklük film eleştirileri, kitap tanıtımları ya da toplantı/ festival değerlendirmeleri gibi metinler olabilir. Makaleler, Times New Roman yazı karakterinde, 1,5 satır aralığında ve 12 punto, dipnotlar ise 10 punto ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır. Makaleler için yazarın adı, kısa bir biyografisi, makalenin adı, yazarın açık adresi ve e-posta adresi ayrı bir sayfaya yazılmalıdır. Makale yazım formatı için hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinecine ve https://www.sinecinedergi.org/tr/. sinecine Sinema Araştırmaları dergisinde herhangi bir şekilde yazarlardan ücret alınması söz konusu değildir. Yazıların https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinecine adresi üzerinden dergipark sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Yükleme sırasında editöre “dijital sinema özel sayısı” için olduğu belirtilmelidir.

Zaman çizelgesi:

Sinecine Dijital Sinema Özel Sayı yayın tarihi:      01 Aralık 2022

Makaleler için son başvuru tarihi:                             01 Mayıs 2022

İnceleme Süreci

Tüm makaleler editör kurulu değerlendirmesinden sonra kör hakem sürecinden geçirilecektir.

sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi

sinecine, değişik disiplinleri sinema ortak paydasında buluşturmayı, sosyal bilimler, sanat ve insan bilimleri içerisinde bir araştırma, tartışma, eleştirme, soru sorma alanı yaratmayı amaçlar.  sinecine makaleleri çevrim içi olarak yayınlanır. sinecineFIAF (The International Federation of Film Archives) International Index to Film Periodicals tarafından taranan ve  TR Dizin tarafından indekslenen hakemli bir dergidir. sinecine’de Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanır.

 

Özel Sayı Editörü ve Bağlantılar

Hakan Erkılıç erkilichakan@gmail.com

Selver Dikkol (Editör yardımcısı)

Nil Yüce (Editör yardımcısı)

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinecine

https://www.sinecinedergi.org/tr/

sinecine@gmail.com

Türkçe