Balkanlaştırmadan Avrupalılığa: Hırvatistan Sinemasında Yeni Öznellik Biçimlerinin Çözümlenmesi
Batman Başlıyor’da Romantik Suçluluk, Radikal Kötülük ve Modern Kahramanlığın Refleksif İnşası
Eylül , 2017
Eski İzmir Sinemaları ve Yıldız Sineması: Mekân, Toplum, Seyir
Eylül , 2017
Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Özge BAYDAŞ SAYILGAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 201

Balkanlaştırma, sinemadaki temsiliyle, sınırları belirsiz bir coğrafyaya dair tahayyülün Batı merkezli bakış açısından ideolojik bir yeniden üre-tim alanı oldu. Bu bağlamda oryantalizmle de ilişkilendirilerek onun bir türevi olarak da okundu. Fakat Balkanlaştırma bakış açısı, öz-Balkanlaştırma ve öz-egzotikleştirme pratikleriyle içeriden de desteklenen ve üretilen bir temsil biçimi doğurdu. Bu belirsiz bölgenin bileşenlerinden biri olarak Hırvatistan’ın sineması, oldukça hızlı dönüşümlere sahne olan toplumsal ve politik bir arkaplanda, ulus devletleşme ve Avrupalılaşma sürecinde, sa-vaş sonrası travmalarıyla yüzleşirken, yeni ulusal özneleri tanımlamaya / inşa etmeye başladı. Bu yüzleşmenin önemli bir bölümü yakın geçmişin öteki’leri üzerinden kendini tanımlama halinde gerçekleşirken, bir bölümü de yeni sistemle ve süregelen kapitalist-ataerkil toplumsal yapıyla oldu. Bu araştırma kapsamında 2000-2015 arası Hırvatistan sinemasında karşımıza çıkan yeni öznellik biçimleri öz/Balkanlaştırma, kendini yok eden özne,alt-üst ötekilik, gelenek ve modern arasında bir başka öteki olarak kadın özneler, geç-modernitede projeye dönüşen özne vb. kavramsallaştırmalar içinde incelenmiştir.

Balkanlaştırma, sinema, Hırvatistan, öznellik, Öteki, travma

Türkçe